Lokata (dla nowych Klientów)1
  Oprocentowanie nominalne
w skali roku
 
3-miesięczna 2   3,50%  
Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych   0,10%  

1 Automatyczne odnowienie lokaty (prowadzenie lokaty przez kolejne okresy umowne) ma status włączony, oznacza to, iż po zakończeniu okresu umownego lokata (kapitał wraz z naliczonymi odsetkami) zostanie odnowiona na kolejny okres 3 miesięczny na warunkach standardowej lokaty terminowej 3 miesięcznej prezentowanej w aktualnie obowiązujących Tabelach stóp procentowych.
2 Maksymalna kwota lokaty 10.000 PLN